Kamerový systém - všetko, čo potrebujete vedieť

Problematika kamerových systémov je pomerne rozsiahla. Ich prevádzku upravuje viacero predpisov, ale majú svoje miesto aj v domovom poriadku. Napriek tomu, že majú svoju dokumentáciu, je vhodné základné veci v domovom poriadku upraviť a zamedziť tým výhovorkám, že o niektorých povinnostiach vlastník nevedel.

Kamerový systém - všetko, čo potrebujete vedieť

Kto môže prevádzkovať kamery v bytovom dome a treba monitorované priestory nejako špeciálne označiť?

Kamery alebo kamerový systém? To je dôležitý fakt. Kamery má v dome k dispozícii ktokoľvek. Či už ide o špeciálne nahrávacie zariadenia, alebo kamery na smartfónoch. Dôležitý je v tomto prípade účel, na ktorý sú kamery používané. Ak niekto používa kameru na svoju osobnú potrebu, nejde o ich prevádzkovanie. Ide o tzv. výnimku osobných alebo domácich činností podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovanie sa v praxi spája s uceleným systémom, ktorý prostredníctvom jednej alebo viacerých kamier sníma priestor. Ak sa bavíme o vnútornom priestore bytu alebo nebytového priestoru, je to vec jeho vlastníka a jemu vyplývajú povinnosti vo vzťahu k posúdeniu oprávnenosti a ochrane osobných údajov, pričom sa to nijako netýka bytového domu ako celku. Trochu iným príkladom sú kamerové tzv. „kukátka“ , z ktorých niektoré typy dokážu zhotovovať záznam. Ak ide o tento typ, platí povinnosť označiť viditeľne priestor, ktorý zaberajú a snímajú a to aj napriek tomu, že vo väčšine prípadov sa záznam iniciuje výlučne zazvonením na dvere daného bytu. Kamerový systém tak, ako ho vnímame, teda systém kamery alebo kamier napojený na záznamové zariadenie, alebo vykonávajúce len streaming priestorov dostupných verejnosti, je možné inštalovať za predpokladu úspešného proporčného testu majetok vs osobnosť a splnenia ostatných náležitostí. Proporčný test pozostáva z argumentácie, či ochrana majetku má prednosť pred právami na ochranu súkromia. Nevyhnutné je v tomto teste takúto prednosť zdôvodniť. Nepostačuje na to však samotné rozhodnutie, že vlastníci kamery jednoducho chcú. Ideálnym a akceptovaným dôvodom je vznik situácie v minulosti, ktorú by kamerový systém s najväčšou pravdepodobnosťou buď odvrátil, alebo aspoň pomohol objasniť. Až potom nastupuje povinnosť odsúhlasiť jeho zriadenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov v súlade s § 14b ods. 1 písm. m) zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Po úspešnom zvládnutí všetkých náležitostí sú prevádzkovateľom kamerového systému vlastníci, zastúpení správcom alebo spoločenstvom vlastníkov bytov.

Označenie monitorovaných priestorov a celkovo potrebné označenie musí byť zrealizované v dvoch vrstvách. Prvou vrstvou je piktogram s označením priestoru, účelom spracovania, totožnosti prevádzkovateľa alebo iných dôležitých informácií pre dotknutú osobu, najmä jej právami.** Druhá vrstva by mala byť umiestnená niekde vo vestibule** a mala by obsahovať podrobnejšie informácie ako v prvej vrstve. Dôležitým faktom pri označovaní monitorovaného priestoru je, že na ňom nemusí byť uvedené presné umiestnenie kamery, pokiaľ je zrejmé ktorý priestor alebo jeho časť je monitorovaná.

Príklady pictogramov, značenie prvej vrstvy: upozoenenie! upozoenenie!

Ak sa vlastníci zhodnú, že chcú mať spoločné priestory monitorované kamerami, majú automaticky k záznamu prístup všetci?

K záznamu v žiadnom prípade nemá prístup ktokoľvek. Pre prevádzku kamerového systému je určená vždy poverená osoba, ktorá má svoje práva a povinnosti vo vzťahu k tomuto systému. Táto osoba nie je však oprávnená prezerať si kamerový záznam bezdôvodne a už v žiadnom prípade z neho vyhotovovať záznam a poskytovať ho tretím osobám. Prístup má teda :

 • poverená osoba len na vyhradený účel,
 • súd na základe vyžiadania,
 • OČTK, na základe vyžiadania,
 • advokát na základe vyžiadania,
 • dotknutá osoba k svojmu záznamu, ktorý žiada vymazať.

Voľba oprávnenej osoby

Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi na základe poverenia resp. zvolenia, ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení oprávnenej osoby o právach, povinnostiach a o zodpovednosti za ich porušenie Táto osoba zároveň zodpovedá za spracúvanie a náležitú ochranu osobných údajov v rozsahu svojej pracovnej činnosti. Zákon o bytoch voľbu a odvolanie takejto osoby špeciálne neupravuje a preto platí, že ju volí a odvoláva nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov prítomných na schôdzi, alebo zúčastnených písomného hlasovania. Zároveň platí, že takáto osoba nemá určené ex lege ( zo zákona ) funkčné obdobie, ale je možno ho pri voľbe určiť.

Kde sa zariadenia systému môžu nachádzať?

Najmä úložisko kamerového systému a prístupový bod do neho musí byť umiestnení v zabezpečenom, neverejnom, priestore. Nie je možné umiestniť tieto zariadenia do bytu alebo nebytového priestoru, pokiaľ tento neslúži výlučne ako priestor pre zariadenia kamerového systému. Spôsob zabezpečenia musí byť taký, aby bolo zabezpečené, že do priestoru vstúpi výlučne oprávnená osoba.

Ak niekto napríklad vykradol pivnicu a v zázname máme tvár podozrivého. Môžeme ju vystaviť ako fotografiu v spoločných priestoroch, napríklad na nástenke?

Samozrejme nie. Zverejňovanie záznamov z kamerového systému je zakázané. Rozsah tohto zákazu sa však týka takej časti zákazu, na ktorej je akákoľvek osoba a to aj bez ohľadu na to, či je zo záznamu rozpoznateľná (alebo inak identifikovateľná) alebo nie. Na základe záznamu nie je možné ani verejne vyjadrovať podozrenia. Správny postup je taký, že ak máte k dispozícii záznam osoby, ktorá napríklad niečo poškodila, musíte podať trestné oznámenie a oznámiť OČTK, že máte k dispozícii kamerový záznam skutku. Ak došlo len napríklad k znečisteniu priestorov a na kamerovom zázname oprávnená osoba nájde záznam priebehu znečistenia, výlučne táto osoba je oprávnená oznámiť identifikovanému škodcovi, že v kamerovom zázname je zaznamenaný priebeh znečistenia, ktorého vyplýva že dotyčná osoba je alebo by mohla byť škodcom. Ak na základe uvedeného dotyčný osoba odmietne nahradiť škodu alebo navrátiť predchádzajúci stav veci, je možné riešiť vec výlučne prostredníctvom trestného oznámenia alebo žaloby o náhradu škody podľa charakteru toho, čo sa stalo, či išlo o poškodenie veci alebo napríklad znečistenie, ktoré vyžadovalo osobitné náklady napríklad za upratanie. Ani v takom prípade však oprávnená osoba nesmie obsah záznamu zverejniť, ani dotyčnú osobu verejne konfrontovať. Je to však dôvod na predĺženie uchovania záznamu pre účely vyšetrovania alebo súdneho konania. Dotknutý záznam je potom oprávnená osoba povinná na vyžiadanie poskytnúť OČTK alebo advokátovi alebo súdu.

Konkrétny prípad, kedy vlastníci využili kamerový záznam

Prípady sú pozitívne aj negatívne. Z tých pozitívnych možno vybrať nasledovné.

 • Odhalili vykrádača pivníc.
 • Odhalili majiteľa psa, ktorý vykonal potrebu vo výťahu.
 • Zdokumentovali nevykonanie upratovania v dohodnutý čas a podporili svoju požiadavky na zníženie platby.
 • Odhalili pôvodcu nadrozmerného odpadu.
 • Napomohli odhaľovaniu domáceho násilia.
 • Napomohli OČTK vo vyšetrovaní drogovej trestnej činnosti.

Sú však aj negatívne skúsenosti, kedy možno povedať že bol kamerový systém zneužitý a bohužiaľ aj oprávnenou osobou. Možno z nich vybrať nasledovné.

 • Niektoré oprávnené osoby s prístupom začali šikanovať iných vlastníkov otázkami o súkromí.
 • Pokus o sledovanie partnera / partnerky.
 • Stalking verejne známych osôb, bývajúcich v dome.

Ako dlho sa môže uchovávať kamerový záznam spoločných priestorov?

Uchovávanie záznamov by mal riešiť projekt a analýza vplyvu. Dĺžka uchovávania záznamov by mala korešpondovať s účelom využitia kamerového systému. V bytových domoch ide o ochranu majetku a predchádzanie škodám. Dôvod uchovávania teda musí byť dostatočne vyargumentovaný a zodpovedať účelu. Bežne platí odporúčanie, že uchovávanie dlhšie ako 70 hodín potrebuje skutočný dôvod. Pri ochrane majetku je spravidla možné zistiť pomerne rýchlo, či došlo k mimoriadnej udalosti. Nie je ničím nezvyčajným, že dĺžka záznamu je rozdielna pre kameru, nasmerovanú do vestibulu domu a pre kameru, umiestnenú do pivníc. Rovnako je možné upraviť časové obdobie pre zmenu dĺžky ukladania záznamov. Stáva sa, že napríklad v letnom období, kedy vlastníci často idú na dovolenku a teda nie sú schopní v krátkom čase zistiť napríklad vykradnutie pivnice, predlžuje sa doba uloženia záznamu na dohodnutú dobu, napríklad na 15 dní.

Čo patrí do domového poriadku?

V domovom poriadku je vhodné uviesť najmä zákaz manipulácie s kamerovým systémom. Vlastníci potrebujú vedieť, že akékoľvek znefunkčnenie alebo obmedzenie snímania kamerového systému svojvoľne je zakázané. Z dôvodu, že domový poriadok je prístupnejším dokumentom ako iná dokumentácia kamerového systému, je vhodné v ňom uviesť aj základné práva dotknutých osôb, napríklad právo na vymazanie záznamu alebo iné práva dotknutých osôb.

Čo do domového poriadku nepatrí?

Domový poriadok by nemal zbytočne duplicitne obsahovať všetky okolnosti inštalácie a prevádzky kamerového systému, ktoré je možné meniť rozhodovaním vlastníkov alebo zmenou projektu či posúdenia vplyvu. Jeho úlohou je skôr uviesť informácie týkajúce sa poriadku a pravidiel občianskeho spolunažívania.