Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb sousedé.cz

 1. Úvodní ustanovení
 2. Registrace a přihlášení
 3. Služby
  1. Varianty služeb
  2. Dostupnost služeb
  3. Obecné podmínky poskytování služeb
  4. Ukládání a sdílení informací
 4. Platební podmínky
 5. Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookies
 6. Autorská a osobnostní práva
 7. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy
 8. Závěrečná ustanovení


 1. Úvodní ustanovení

  1. V rámci využívání portálu sousedé.cz, veškerých subdomén a domén druhého řádu je nutné, aby si s Vámi společnost SousedeCZ s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, IČO 026 23 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221580 (dále jen „Sousedé“), nastavila základní podmínky poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“).

  2. Tyto obchodní podmínky se týkají každé osoby, která využívá služby Sousedů, používá portál, a tím se Sousedy uzavírá smlouvu o poskytování služeb. Nadále těmto osobám budeme pro zjednodušení říkat „Uživatelé“.

  3. Vedle běžných Uživatelů používá portál i skupina „Oprávněných uživatelů“. To jsou ti, kteří mají právo rozhodovat o rozsahu služeb, jež mají být poskytovány Sousedy, a kteří jsou povinni Sousedům hradit cenu za užívání jejich služeb. Typicky se bude jednat o správce nebo administrátora Vašeho domu. Pro zjednodušení dále tyto skupiny označujeme společně jako Uživatelé. Pouze tam, kde je to vhodné, použijeme výraz Oprávněný uživatel.

  4. Uživatelem, či Oprávněným uživatelem může být pro účely využití našich služeb zejména:
   1. Fyzická osoba – obyvatel bytového domu či vlastník nebo nájemce bytu
   2. Společnost věnující se správě bytových domů
   3. Společnost věnující se developmentu a výstavbě bytových domů

  5. Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, musíme spolu uzavřít smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

  6. Jako Uživatel souhlasíte s uzavřením smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku (zejména přes internet). Náklady, které nám při tomto uzavření smlouvy vzniknou (například poplatky za připojení nebo využitá data), hradíme každý sám.


 2. Registrace a přihlášení

  1. Pro uzavření smlouvy a začátek používání našich služeb musíte vyplnit registrační formulář na webových stránkách www.sousede.cz. Pro úspěšnou registraci musíte uvést své identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, telefon a e-mail (abychom mohli Vaši registraci ověřit). Nemusíte mít strach – Vaše údaje chráníme – podrobnosti o tom najdete v  článku V. těchto podmínek. Vedle identifikačních údajů si dále musíte zvolit heslo pro přihlášení na náš portál sousedé.cz a potvrdit, že s těmito obchodními podmínkami souhlasíte. Tím je mezi námi smlouva uzavřena.

  2. Na portálu sousedé.cz Vás může registrovat také jiný Oprávněný uživatel (například správce Vašeho domu, administrátor nebo předseda Vašeho SVJ). V takovém případě Vám zašleme e-mailem pozvánku s výzvou k potvrzení a dokončení Vaší registrace. Téhle fázi dále říkáme „Předregistrace“.

  3. Již ve fázi Předregistrace Vám mohou chodit informační zprávy z Vaší Nástěnky (tuhle funkci Vám vysvětlíme v produktovém listě. Pokud Vám tyto zprávy nevyhovují a nechcete je dostávat, můžete se z jejich doručování kdykoliv odhlásit.

  4. Po vyplnění registračního formuláře při Předregistraci, na který odkazuje zaslaná e-mailová pozvánka je mezi námi smlouva uzavřena.

  5. Dále Vám zašleme uvítací e-mail s žádostí o potvrzení Vaší e-mailové adresy. Tento e-mail musíte potvrdit, abychom ověřili Vaši identitu.

  6. Jako Uživatel máte povinnost zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby udržovat svůj uživatelský účet aktuální uvedením správných informací. Zjevné chyby při zadávání dat Vám zkontrolujeme a upozorníme Vás na ně. Při registraci ale důkladně zkontrolujte a ověřte úplnost a správnost svých údajů.

  7. Po uzavření smlouvy jste oprávněni začít využívat služby v souladu s těmito obchodními podmínkami. Vaše přihlašovací údaje jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Dejte si, prosím, pozor, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto přihlašovacím údajům. Jako Uživatel jste odpovědný za veškeré užívání služeb prostřednictvím svého účtu.

  8. Pokud máte jakékoliv podezření, že byly Vaše přihlašovací údaje neoprávněně užity třetí osobou, jste pro zajištění Vašeho bezpečí povinni toto neprodleně oznámit Sousedům a změnit si heslo. V případě, že budeme mít podezření na zneužití Vašich přihlašovacích údajů, Vás můžeme vyzvat, abyste si v určené lhůtě změnili heslo. Pokud si heslo ve stanovené lhůtě nezměníte, jsme oprávněni účet pro Vaši ochranu zablokovat.


 3. Služby

  1. Varianty služeb

   1. Náš portál Vám poskytuje široké spektrum služeb, které můžete využít.

   2. Základní kategorie poskytovaných služeb jsou:
    1. Moje domy – služba pro bytové domy, nebytové prostory, statutární orgány i správcovské společnosti. K této službě si v případě potřeby můžete zakoupit i extra služby;

    2. Komunity – služba pro komunity nejrůznějšího typu;

    3. Magazín – služba Vám poskytuje rady a tipy v odborných článcích týkajících se problematiky života ve Vašem bytovém domě, bytě i okolí;

    4. Tržiště – služba poskytuje katalog dodavatelů výrobků a služeb, zejména z oblasti potřeb pro bydlení / domácnost / bytové domy i komerční objekty, díky kterému máte možnost vyhledat / kontaktovat/poptat/požádat o radu, doporučení či cenovou nabídku dodavatele konkrétního produktu nebo služby, umožňující Vám nalézt dodavatele zboží či služeb dle Vašeho výběru.

   3. Cenové podmínky využití našich služeb můžete najít v ceníku na adrese www.sousede.cz/cenik. Pokud dané služby v ceníku nenajdete, poskytujeme Vám je zdarma. I pokud jsou služby placené, nabízíme Vám jejich využití ve zkušební verzi na 30 dní zdarma.

   4. Vzhledem k dynamickému vývoji našeho portálu tyto služby detailně specifikujeme v produktovém listě, který najdete na adrese https://poradna.sousede.cz/produktovy-list

  2. Dostupnost služeb

   1. Naše služby jsou dostupné na webové adrese http://www.sousede.cz

   2. Dále můžete naše služby využívat pomocí mobilní aplikace, která je bezplatně dostupná v Google Play (pro systémy Android) a AppStore (pro systémy iOs). Upozorňujeme však, že mobilní aplikace Vám vzhledem k technickým limitacím umožní pouze omezené využití služeb, a to zejména komunikačních.

   3. Na oba uvedené přístupy se plně aplikuje část VI. „Autorská a osobnostní práva“ těchto obchodních podmínek.

  3. Obecné podmínky poskytování služeb

   1. Abychom Vás a Vaše data co nejlépe ochránili, budeme v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, abychom zaručili spolehlivost a bezpečnost služeb.

   2. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti Vám to nejprve oznámit. Vždy ale nejprve přihlédneme k funkčnosti stránek, Vaší možnosti využívat naše služby a k ochraně Vašich dat.

   3. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit Vaše postupy, nejsme odpovědní za plnění Vašich povinností, zejména pokud jste v pozici Oprávněného uživatele jako statutární orgán.

   4. V žádném případě nejste oprávněni naše služby používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, těmito podmínkami a našimi oprávněnými zájmy při poskytování služeb sousedé.cz, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Zejména nesmíte neoprávněně zpracovávat osobní údaje zveřejněné ostatními Uživateli. Mimo jiné tedy nesmíte zasílat členům skupiny (tj. ostatním Uživatelům) na jejich e-maily jakákoli obchodní sdělení. V případě, že to i přes tento zákaz učiníte, nesete sami odpovědnost za takové protiprávní jednání.

   5. Nejste oprávněni užívat služby ke komerčním či jakýmkoliv jiným účelům, které by mohly nám, případně našim partnerům či zákazníkům, způsobit újmu.

   6. Pro udržení funkčnosti portálu sousedé.cz a poskytovaných služeb nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do jednotlivých funkcí, resp. služeb, mimo rámec vymezený obchodními podmínkami. Zejména máte zakázáno jakoukoli část služeb blokovat, neoprávněně modifikovat či zneužít nebo jakýmkoliv způsobem narušit stabilitu, chod nebo data poskytovaných služeb.

   7. Vzhledem k dodržování právních předpisů máte výslovně zakázáno užívat Váš účet k šíření warezu či jiného nelegálního obsahu, který obsahuje warez či jiný nelegální obsah, přičemž warezem se rozumí jakýkoliv komerční software (aplikace, hry, operační systémy) či jiný, právními předpisy chráněný obsah (např. filmy, hudební nahrávky, jiná autorská díla atd.), z něhož je odstraněna bez souhlasu autora tohoto softwaru nebo obsahu či jiné osoby vykonávající majetková práva k takovému softwaru nebo obsahu ochrana proti neoprávněnému kopírování (zhotovování rozmnoženin a jejich rozšiřování), nebo který je používán k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva k danému autorskému dílu.

   8. Dále máte výslovně zakázáno využívat portál sousedé.cz, nebo naše služby, k šíření citlivého, urážlivého, diskriminačního či nebezpečného obsahu, jako je například pornografie, násilí, rasismus nebo šířit obsah jakkoliv související s trestnou činností.

   9. V případě pochybností, zda je Váš účet užíván k šíření warezu či jiného nelegálního, citlivého či nebezpečného obsahu, jsme oprávněni Vás vyzvat prostřednictvím e-mailové zprávy k odstranění softwaru nebo obsahu, jehož se pochybnosti týkají, s upozorněním, že pokud tak bez zbytečného odkladu neučiníte, považuje se obsah umístěný na Vašem uživatelském účtu za nepřípustný a bez náhrady Váš účet zrušíme postupem dle těchto obchodních podmínek. Vzhledem k nutnosti rychlé reakce jsme až do odstranění pochybností oprávněni dočasně pozastavit přístup k Vašemu účtu.

   10. Máme právo kdykoli bez jakéhokoli nároku z Vaší strany ukončit či omezit poskytování služeb portálu sousedé.cz (včetně smazání příspěvků, zrušení či zablokování Vašeho uživatelského účtu, smazání Vašeho uživatelského obsahu apod.), pokud máme oprávněné důvody se domnívat, že jsou porušována naše chráněná práva nebo práva třetích osob, a to zejména v důsledku jednání uvedených v bezprostředně předcházejících odstavcích. Protože jste tímto postupem porušili naše pravidla, nemáte nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Vašeho uživatelského účtu.

   11. V případě, že porušíte jakoukoliv povinnost dle tohoto článku, hrozí nám závažné postihy a může nám vzniknout značná škoda včetně škody reputační. Z tohoto důvodu jste v případě porušení povinností dle tohoto článku povinni uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den používání portálu, s maximální délkou 1 rok zpětně, a to do 5 dnů od odeslání naší výzvy k úhradě. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje vymáhání případné vzniklé škody či újmy v plné výši.

   12. Vzhledem k udržitelnosti systému a nutnosti aktualizace dat máme dále právo ukončit či omezit poskytování služeb i v případě, kdy po dobu více než jednoho roku nenavštívíte svůj účet a nezaplatíte předplatné.

   13. Občas musíme provést údržbu systému, nebo může dojít k nepředvídatelné události, takže berete na vědomí, že služby nemusí být dostupné nepřetržitě. Případná nedostupnost služeb se nepovažuje za pochybení na naší straně a při nedostupnosti portálu sousedé.cz či našich služeb Vám vůči nám nevznikají jakékoliv nároky. Jedná se předně o období nutné údržby portálu a výpadku z důvodu pochybení třetích stran (výpadek elektřiny, internetu a zásahu vyšší moci). Tuto údržbu děláme mimo frekventovaný čas, obvykle v pozdních nočních hodinách.

  4. Ukládání a sdílení informací

   1. V rámci poskytovaných služeb a užívání portálu sousedé.cz Vám umožňujeme ukládat, zpracovávat a sdílet Vámi ukládané informace, zejména dokumenty, fotografie, příspěvky či komentáře v rámci diskusí. Tímto berete na vědomí, že v plném rozsahu odpovídáte za veškerý obsah, který na portál sousedé.cz ukládáte. Zejména se řiďte předchozím článkem těchto obchodních podmínek – Obecné podmínky poskytování služeb.

   2. Z důvodu dodržování právních předpisů, zejména z oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví jste oprávněni do systému ukládat pouze obsah, jehož jste autorem nebo jehož autor Vám poskytl souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictvím našich služeb. Vyhneme se tak zbytečným případným soudním tahanicím.

   3. V souvislosti s předchozím bodem prohlašujete, že umístěním, zpracováním a zpřístupněním informací prostřednictvím portálu sousedé.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob). a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy, včetně předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

   4. V rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v souladu s tímto ustanovením nejsme odpovědní za Vaši činnost na portálu sousedé.cz. Nejsme povinni dohlížet na Vámi ukládaný či sdílený obsah, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah. V případě, že pojmeme podezření, že Váš obsah porušuje tyto podmínky či je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy, jsme oprávněni Váš obsah odstranit či zabránit jeho sdílení, případně zcela a bez náhrady ukončit poskytování našich služeb.

   5. Vzhledem k tomu, že nemůžeme plně kontrolovat Váš obsah, a tedy být za něj odpovědní, tak v případě, že bude vůči nám uplatňovat práva jakákoli třetí osoba v souvislosti s uložením nebo šířením Vašeho obsahu, jsme oprávněni neprodleně bez dalšího obsah odstranit a oznámit takový závadný obsah příslušným orgánům veřejné správy a nárokovat a případně po Vás vymáhat případnou škodu či újmu, která nám v souvislosti s Vaším obsahem vznikne. Za škodu či újmu se v tomto případě považují i případné veřejnoprávní sankce.

   6. V případě, že porušíte jakoukoliv povinnost dle tohoto článku, hrozí nám závažné postihy a může nám vzniknout značná škoda, včetně škody reputační. Z tohoto důvodu jste v případě porušení povinností dle tohoto článku uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den požívání portálu s maximální délkou 1 rok zpětně, a to do 5 dnů od odeslání naší výzvy k úhradě. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje vymáhání případné vzniklé škody či újmy v plné výši.

   7. Pro Vaši bezpečnost a klidné svědomí prohlašujeme, že Vaše data pravidelně zálohujeme a máme je adekvátně zabezpečená. Konkrétní opatření můžete najít v dokumentu Zásady ochrany uživatelských dat na adrese https://www.sousede.cz/ochrana-dat. Bohužel v případě neočekávané události, kterou nemůžeme žádným způsobem ovlivnit (zejména zásahu vyšší moci, kybernetického útoku, výpadku sítě a podobně), ale neodpovídáme za zničení, poškození či ztrátu Vašich dat. Buďte však klidní, neustále přijímáme nejlepší možná opatření, abychom podobným situacím zabránili. Vaše data jsou to nejcennější, co pro Vás spravujeme.


 4. Platební podmínky

  1. Pro účely stanovení ceny za poskytnuté služby Moje domy se vychází z platného ceníku dostupném na adrese www.sousede.cz/cenik. Všechny ceny jsou uvedené v českých korunách a jelikož jsme plátci DPH, bude k nim připočteno DPH v zákonné výši.

  2. Naše služby si předplácíte a objednáváte vždy na jeden rok. První zúčtovací období začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po potvrzení objednávky a uzavření smlouvy mezi Vámi a Sousedy.

  3. Po odeslání objednávky a jejím potvrzení Vám vystavíme zálohovou fakturu. Pro Váš komfort Vám následně budeme zasílat vždy jeden (1) měsíc před koncem předplaceného období zálohovou fakturu na další rok. Zálohová faktura má splatnost 15 dnů. Služby Vám budou zprovozněny ihned po objednávce, takže si do počátku účinnosti smlouvy naše služby užíváte zdarma.

  4. Po připsání odpovídající platby na základě zálohové faktury na náš bankovní účet Vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude obsahovat rozsah a cenu služeb. Pro následující období úhrad předplatného Vám budeme vystavovat již výhradně fakturu (daňový doklad), tj. bez předchozí zálohové faktury.

  5. V případě, že nezaplatíte za poskytované služby včas, jsme oprávněni účtovat si smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V takovém případě Vás vyzveme k zaplacení této pokuty a jste povinni ji zaplatit do 10 dnů od odeslání této výzvy. Dále jsme v takovém případě oprávněni znepřístupnit či smazat Váš uživatelský účet a nemáte nárok na náhradu za smazaný účet či data na něm uložená. Pokud dojde při tomto postupu ke vzniku škody či újmy, nemáte právo na jejich náhradu.

  6. Pokud dojde k ukončení naší smlouvy dle čl. VII., odst. 2, berete na vědomí, že se předplatné nevrací.

 5. Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookies

  1. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ale protože spravujeme velké množství informací a problematika ochrany osobních údajů je rozsáhlá připravili jsme pro Vás samostatné informační memorandum s podrobnostmi ochrany a nakládání s Vašimi osobními údaji. Informační memorandum je dostupné na tomto odkazu: https://www.sousede.cz/memorandum

  2. Pro provoz webových stránek a našich služeb musíme užívat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují Váš prohlížeč a nahrávají Vaše uživatelské aktivity, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti portálu sousedé.cz a parametrů provozu. Cookies o Vás neposkytují žádné konkrétní osobní údaje.

  3. Portál sousedé.cz automaticky identifikuje Vaši IP adresu. IP adresa je číslo automaticky přidělené Vašemu počítači po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek portálu sousedé.cz, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod atd.

  4. Další informace o zásadách používání souborů cookies na portále sousedé.cz uvádíme zde: https://www.sousede.cz/cookies.

 6. Autorská a osobnostní práva

  1. Portál sousedé.cz a jeho jednotlivé prvky (zejména zdrojový kód, vzhled portálu či obsah webových stránek) podléhají jakožto autorská díla ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), což tímto berete na vědomí.

  2. Veškerý obsah portálu sousedé.cz jakožto autorského díla je buď ve výhradním vlastnictví Sousedů anebo jsou Sousedé držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a proto nejste oprávněni jakékoliv prvky Portálu kopírovat, šířit, či si je jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Portál jste oprávněni užívat pouze a jen pro svojí osobní potřebu a k účelu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

  3. Jste vždy povinni respektovat zejména při nakládání s předměty duševního vlastnictví jako např. texty, audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly osobnostní a autorská práva třetích osob. V případě, že tato pravidla porušíte, nesete za to odpovědnost sami.

  4. V případě, že porušíte jakoukoliv povinnost dle tohoto článku, hrozí nám závažné postihy a může nám vzniknout značná škoda, včetně škody reputační. Z tohoto důvodu jste v případě porušení povinností dle tohoto článku uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den požívání portálu s maximální délkou 1 rok zpětně, a to do 5 dnů od odeslání naší výzvy k úhradě. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje vymáhání případné vzniklé škody či újmy v plné výši.

 7. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

  1. Smlouva pro využívání služeb portálu sousedé.cz se uzavírá na dobu určitou s délkou trvání jednoho (1) roku s účinností od prvního dne měsíce následujícího po Vaší objednávce.

  2. V případě, že naše služby již nechcete využívat, dejte nám vědět zasláním výpovědi smlouvy, a to vždy v období nejpozději jeden (1) měsíc před koncem platnosti smlouvy (vždy k výročí smlouvy). Pokud nám výpověď oznámíte později, tak se výpověď vztahuje až na následující období a Smlouva skončí až na konci dalšího výročí po doručení výpovědi. V případě, že takto dojde k posunu ukončení smlouvy, jste povinni uhradit předplatné za toto další období v souladu s čl. IV –Platební podmínky.

  3. Výpověď je nám třeba oznámit dopisem doručeným doporučenou poštou do naší provozovny. Adresa je uvedená v prvním článku a prvním odstavci těchto obchodních podmínek. Sousedé Vám následně e-mailem dle adresy ve Vašem účtu potvrdí doručení potvrzení oznámení výpovědi spolu se sdělením data, ke kterému dojde k ukončení poskytování služeb.

  4. Za nejlepší však považujeme ukončení dohodou. V případě, že budete mít zájem smlouvu ukončit, kontaktujte nás na adrese vasi@susedia.sk.

  5. Dle § 1829 občanského zákoníku máte právo, pokud vystupujete jako spotřebitel, od této smlouvy do čtrnácti (14) dnů odstoupit. Avšak vzhledem k tomu, že Vám začneme naše služby poskytovat hned, tedy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty, s čímž souhlasíte a svůj souhlas vyjadřujete při registraci, toto právo na odstoupení v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku pozbýváte. Pokud nejste spotřebitel, tento odstavec se na Vás nevztahuje vůbec.

  6. Pokud nám neuhradíte fakturu, nebo předepsanou platbu, ani do 30ti dnů od data splatnosti, máme právo Vám poskytování služeb ukončit. Pokud nám dlužnou částku uhradíte, pak Vám službu můžeme opět spustit. V případě, že se dostanete do prodlení, budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat, avšak pro předejití komplikacím si prosím jednotlivé platby hlídejte. Pokud nám dodatečně uhradíte dlužnou částku, včetně případných smluvních pokut, zpřístupníme Vám službu zpět, nebo se můžeme dohodnout na částce za export Vašich dat.

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Vzhledem k tomu, že musíme neustále reagovat na změny v právních předpisech a při poskytování našich služeb, vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky, nebo poskytované služby změnit či poskytování některých služeb bez náhrady ukončit.

  2. Zároveň vzhledem k neustálému cenovému vývoji tímto uznáváte, že jsme oprávněni jednostranně změnit cenu za poskytování služeb, přiměřeně změnit rozsah poskytovaných služeb a případně změnit další ustanovení obchodních podmínek. Na tyto změny Vás samozřejmě upozorníme e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. V případě, že se změnami nesouhlasíte, jste oprávněni v souvislosti s takovou změnou ukončit smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. O této možnosti Vás v e-mailu upozorníme. Pokud nebudete reagovat ukončením, bereme to tak, že se změnami souhlasíte a přijímáte je.

  3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

  4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

  5. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi námi při uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

  6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek a právních vztahů touto smlouvou založených budou řešeny českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Provozovatele.

  7. Vyřizování Vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy vasi@susedia.sk.

  8. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

  9. Pokud jste spotřebitelem, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869 (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023